Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/319/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XXXV/319/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:

  1. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (2MNj),
    - dz. nr 485/3 i 484/6 o łącznej pow. 886 m2,
    - dz. nr 485/4 o pow. 1131 m2,
    - dz. nr 485/10 o pow. 773 m2,
  2. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (3MNj),
    - dz. nr 485/6 o pow. 1003 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje plan uchwalony Uchwałą nr IX/147/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ulicy Armii Krajowej.
Na gruntach działek nr 485/3 i 484/6, 485/4 oraz 485/10 oznaczonych symbolem 2MNj przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych. Na obszarach tych ustala się wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej  i gospodarczej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie z poddaszu użytkowym. Obowiązują dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 400 do 450.
Działka nr 485/6, położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 3MNj posiadająca zapis – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca  z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych. Wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji; trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym. Wysokość nowo projektowanej zabudowy gospodarczej – 1 kondygnacja. Obowiązują dachy dwuspadowe o kącie nachylenia od 400 do 450.
W pobliżu działek przebiegają media niezbędne do realizacji zabudowy.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska