Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/342/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/342/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego dnia 13 marca 2017 r. przez mieszkańców miejscowości Żórawie, polegającego na uchyleniu lub zmianie uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie, zmienionej uchwałą Nr XXXII/305/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do powiadomienia Wzywających o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W dniu 13 marca 2017 r. mieszkańcy miejscowości Żórawie złożyli do Burmistrza Miasta i Gminy i wiadomości radnych Rady Miejskiej w Gryfinie pismo, w którym zwracają się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie, bądź jej modyfikacji, polegającej na wyłączeniu z uchwały wsi Żórawie. W dniu 28 marca 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy przekazał pismo Radzie Miejskiej w Gryfinie według właściwości jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, złożone w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 30 marca br. zapoznała się z pismem i wysłuchała przedstawicieli mieszkańców, którzy podpisali się pod pismem. Mieszkańcy protestują przeciwko nadaniu nazw ulic w miejscowości Żórawie, co, ich zdaniem, zostało dokonane bez potrzeby, ale przede wszystkim bez należycie przeprowadzonych konsultacji. Podnoszą, że decyzja o nazwaniu ulic została podjęta na podstawie wyników 8 ankiet, podczas kiedy w miejscowości jest 59 domów i znaczna większość mieszkańców nie miała wiedzy na temat planowanych zmian. Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic nakłada na mieszkańców także kosztowny obowiązek dostosowania się do nowego stanu prawnego, w postaci wymiany dokumentów czy oznaczenia domów, na co mieszkańcy, którzy podpisali się pod pismem, nie wyrażają zgody, nazywając działania Rady Miejskiej nieuzasadnionymi i przeprowadzonymi wbrew woli większości.
Rada Miejska w Gryfinie ustaliła, iż nadanie nazw ulic nastąpiło na wniosek złożony w imieniu mieszkańców przez sołtysa sołectwa Żórawie. Kwestię form przeprowadzania konsultacji reguluje § 7 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Nadto § 11 powyższego Regulaminu stanowi, iż wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu uchwałodawczego lub wykonawczego gminy. Rada Miejska ustaliła, ż konsultacje społeczne w przedmiotowej kwestii odbyły się przed podjęciem uchwały, której dotyczy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Wobec powyższego Rada Miejska uznaje złożone wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za bezzasadne.