Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/338/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XXXV/338/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do spraw zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Gryfinie, a nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika, w składzie:

  1. Zenon Trzepacz
  2. Łukasz Kamiński
  3. Janusz Skrzypiński

§ 2. Zadaniem komisji jest dokonanie protokolarnego zniszczenia kart zgłoszenia wraz z dokumentami kandydatów na ławnika, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016, poz. 1948 z późn zm.), którzy nie zostali wybrani na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem realizacji zadania określonego w § 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z wyborami ławników do sądów powszechnych, które przeprowadziła Rada Miejska w Gryfinie, pozostały dwa zgłoszenia kandydatów, którzy decyzją Rady nie zostali wybrani do pełnienia funkcji ławników.
Stosownie do zalecenia Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontrolującego sposób realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do sądów rejonowych i okręgowych, należy dokonać komisyjnego zniszczenia nieodebranych dokumentów kandydatów na ławników, niewybranych do pełnienia wskazanej funkcji, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.