Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXV/326/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino  do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 2-3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, poz. 960, poz. 1920, poz. 2260), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, zmienioną Uchwałą  Nr XXIX/254/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/232/12  w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o., zmienioną następnie Uchwałą  Nr XXIX/254/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Podjęte uchwały umożliwiły przekazanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, jako własnej spółce Gminy Gryfino, realizacji zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu:

  1. utrzymywania czystości i porządku na terenach gminnych,
  2. utrzymywania urządzeń sanitarnych,
  3. utrzymywania gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
  4. utrzymywania kanalizacji deszczowej,

w trybie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ), art. 7 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) stanowiący, iż zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę powyższych uregulowań do ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarcie na ich podstawie stosownych umów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, dalsze powierzanie zadań w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenach gminnych, utrzymywania urządzeń sanitarnych, utrzymywania gminnych dróg, ulic, mostów, placów i utrzymywania kanalizacji deszczowej w trybie określonym Uchwałą Nr XXVIII/232/12 staje się bezprzedmiotowe.

Sporządził:
Mariusz Tarka