Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XXXV/332/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej w roku szkolnym, na który składany jest wniosek 2 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie
2. kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia 1 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie
3. rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 1 odpowiednie zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej  o tym, że rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
4. kandydat uczęszcza do grupy żłobkowej w przedszkolu publicznym lub do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino (dotyczy kandydatów ubiegających się o miejsce w przedszkolu) 1 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie
5. kandydat mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 1 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie
6. osoba samotnie wychowująca albo oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, lub uczą się w systemie dziennym 1 odpowiednie poświadczenie we wniosku o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata

§ 2. 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych.

  1. We wniosku o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych przedszkoli bądź szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 3. Wzór wniosku o którym mowa w § 2 ust. 1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) organ prowadzący ma obowiązek ustalić dodatkowe kryteria rekrutacyjne, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów podstawowych, określonych w ustawie.  W myśl art. 131 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów. 
Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym została uchwalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 należy podjąć stosowną uchwałę określającą kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka