Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/330/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków funduszy europejskich

UCHWAŁA NR XXXV/330/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków funduszy europejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), Uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wspólną realizację z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zadania budowy „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, w ramach projektu „Budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino - odcinek Gryfino-Chwarstnica-Borzym, Mały Borzym do granicy z Gminą Banie”, dofinansowanego ze środków funduszy europejskich w maksymalnej wysokości 85%. Pozostałe 15% wkładu własnego zapewnione zostanie w równych częściach przez Gminę Gryfino i Województwo Zachodniopomorskie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z podpisaniem Listu Intencyjnego dotyczącego realizacji zadania budowy „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” z dnia 12.04.2016 r., którego realizatorem i organem prowadzącym nadzór techniczny jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino - odcinek Gryfino-Chwarstnica-Borzym Mały Borzym do granicy z Gminą Banie”.
Zgodnie z § 1 ust 3 Listu Intencyjnego z dnia 12 kwietnia 2016 r. „Strony wyrażają gotowość do wspólnej realizacji projektu ze środków zewnętrznych. Dąży się do tego aby „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” była realizowana przy udziale funduszy europejskich w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kwoty, według przyszłych ustaleń, zawartych odrębną umową, zostanie podzielona pomiędzy Województwo i Gminę Gryfino”.
W związku z powyższym, wkład własny Gminy Gryfino w wysokości nie większej niż 7,5 % wartości zadania, ustalonego przez ZZDW w Koszalinie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zostanie zabezpieczony odrębną uchwałą budżetową.