Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI/345/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/345/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego  w roku 2017

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446; z 2015 r., poz. 397; poz. 774; poz. 1505; z 2016 r., poz. 1330; poz. 1887; poz. 1948) oraz uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 57, poz. 1035), uchwala się co następuje:

§1. Przyznaje się dotację dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na remont zabytkowego obiektu sakralnego w miejscowości Sobieradz w wysokości 14.000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z 2015 r., poz. 397, poz. 774, poz. 1505 z 2016 r., poz. 1330, poz. 1887, poz. 1948) gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych z ochroną i konserwacją zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
Zaproponowana kwota dotacji uwzględnia złożony wniosek z parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy . Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i spełnia wymogi uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja przeznaczona będzie na zadanie związane z remontem ciągów pieszych na cmentarzu oraz wymiana furt bramowych.
Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sobieradz zgodnie z wnioskiem w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2017 z dnia 29 września 2016 r.

Sporządził:
Daniel Cieślak