Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/344/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVI/344/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  


w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:

  1. rodzicu - należy przez to rozumieć opiekuna prawnego,
  2. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
  3. podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977; z 2014 r. poz. 803; z 2016 r. poz. 895),

§ 2. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie  w czasie określonym w statucie szkoły.

§ 3.1. Za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 pobierane są opłaty. W czasie, w którym nie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowane są zadania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w oddziale przedszkolnym i poza nim:
a) przygotowywanie miejsca zabaw i wypoczynku dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającymi dziećmi,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego i na zewnątrz;
2) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
5) edukacja przedszkolna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w wysokości 1,00 zł.
  2. Na dziecko, którego rodzeństwo w wieku do lat 5 uczęszcza w tym samym czasie do oddziału przedszkolnego w tej samej lub innej szkole podstawowej, oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino, przysługuje 20 % zniżki w opłacie o której mowa w ust 2.
  3. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.
  4. Dyrektor szkoły podstawowej, w przypadku dziecka z orzeczeniem  o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłat o których mowa w ust. 2.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 nie obejmują kosztów wyżywienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). W myśl § 18 tego rozporządzenia oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Ponadto dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie  z art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dzieckiem w wieku do lat 5 jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym ukończyło mniej niż 6 lat (3-5 lat).
Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 95 poz. 1737 ze zmianami) nie obejmowała opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Marta Karpicka