Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/353/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVII/353/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948: z 2017 r. poz. 730) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w działce gminnej nr 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek: 205/3 I 205/4, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, zgodnie z załącznikiem graficznym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVIII/249/16 z dnia 29 września 2016 r., Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w działce gminnej nr 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli działki nr 205/4 (położenie, jak wyżej).
Ww działka stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Regalica” w Gryfinie oraz osób fizycznych - właścicieli lokali mieszkalnych z budynku przy ul Łużyckiej nr 57,57a,59 w Gryfinie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa jest także użytkownikiem wieczystym działki nr 205/3, położonej w obr.5 m. Gryfino, do której dostęp do drogi publicznej – ul. W.Witosa również odbywa się poprzez działkę gminną nr 199/1.
Wobec powyższego zasadnym jest ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 199/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek 205/3 i 205/4., która zapewni dostęp do drogi publicznej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec