Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/348/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVII/348/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:

  1. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G1-51.MW.1),
    - dz. nr 235/8 o pow. 0,8096 ha,
  2. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G1-51.MW.2),
    - dz. nr 235/4 o pow. 1,2026 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje plan uchwalony Uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.
Na gruntach działek nr 235/4 i 235/8 przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji usługowej – pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 10% powierzchni użytkowej funkcji mieszkalnej. Ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać czterech i nie może być mniejsza niż trzy. Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych od 30 stopni do 50 stopni.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć przedmiotowe działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska