Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/350/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/350/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego, powoływanego w celu opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2018 rok, desygnuje się radnych:

  1. Łukasza Kamińskiego,
  2. Rafała Gugę,
  3. Marcina Parę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyda zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018, w związku z tym powoła zespół odpowiedzialny za rejestrację i weryfikację formalną oraz merytoryczną zgłaszanych przez mieszkańców gminy wniosków z propozycjami. W celu zapewnienia jak najszerszego udziału Rady Miejskiej w realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino, proponuje się podjęcie niniejszej uchwały. Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Gryfino – członkiem Zespołu ds. budżetu nie może być osoba, która jest wnioskodawcą wniosku.