Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/349/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

UCHWAŁA NR XXXVII/349/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczonych numerami działek:

  1. pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.2),
    - dz. nr 222/64 o pow. 907 m2,
    - dz. nr 222/61 o pow. 1195 m2,
  2.  pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1),
    - dz. nr 201/26 o pow. 2138 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje plan uchwalony Uchwałą nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II.
Na gruntach działek nr 222/64 i 222/61 przewidziana jest zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. W jednostce bilansowej oznaczonej symbolem Z.MJ.2, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 300.
Działka nr 201/26 o pow. 2138 m2, położona jest jednostce bilansowej oznaczonej symbolem C.MN-U.1 posiadającej zapis – zabudowa wielorodzinna z usługami wbudowanymi  w parterze. Wysokość zabudowy II kondygnacje plus użytkowe poddasze. Dopuszcza się zabudowę na granicy działki. Kąt nachylenia połaci dachowych 450.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska