Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/351/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/351/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469; poz. 1590; poz. 1642; poz. 2295 z 2016 r. poz. 352; poz. 1250; poz. 1948; poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do wykazu kąpielisk Gminy Gryfino na rok 2017 organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wpisuje się następujące kąpielisko:

  1. Kąpielisko śródlądowe w Steklnie, o linii brzegowej 80 m.

  2. Lokalizację kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określono w załączniku do Uchwały.

§ 2. Sezon kąpielowy na kąpielisku w roku 2017 obejmuje okres od dnia 01.07.2017 r. do dnia 03.09.2017 r.

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie
Zmiana ustawy Prawo wodne na podstawie art. 34a ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 kąpielisko śródlądowe w miejscowości Steklno. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSiR sezon kąpielowy ma trwać od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Gryfino.

Sporządził:
Daniel Cieślak