Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr nr 33/17.

 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem żłobka.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2016.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie – DRUK NR 2/XXXVIII,

 2. zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie – DRUK NR 3/XXXVIII,

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 54/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów gmina Gryfino – DRUK NR 4/XXXVIII,

 4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/XXXVIII,

 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XXXVIII,

 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 7/XXXVIII,

 7. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 8/XXXVIII,

 8. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXXVIII,

 9. zmiany uchwały nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 10/XXXVIII,

 10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXVIII,

 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 12/XXXVIII,

 12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 13/XXXVIII.

 1. Wolne wnioski i informacje.