Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia (czwartek) 2017 r. godz. 0900

 1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr nr 34/17.

 2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIX

 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XXXIX

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazw ulic drodze wewnętrznej – DRUK NR 3/XXXIX,

 2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 4/XXXIX,

 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 5/XXXIX

 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 6/XXXIX,

 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 7/XXXIX,

 6. uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXIX,

 7. zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XXXIX,

 8. zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 10/XXXIX

 9. przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 11/XXXIX,

 10. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym – DRUK NR 12/XXXIX,

 11. zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 13/XXXIX,

 12. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu – DRUK NR 14/XXXIX,

 13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy – DRUK NR 15/XXXIX,

 14. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – DRUK NR 16/XXXIX,

 15. określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym – DRUK NR 17/XXXIX,

 16. określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km” – DRUK NR 18/XXXIX,

 17. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 19/XXXIX,

 18. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 20/XXXIX,

 19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 21/XXXIX.

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 (komisja wyjazdowa).

 2. Wolne wnioski i informacje.