Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/374/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

UCHWAŁA NR XXXIX/374/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz.1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 34 ust.1 pkt.3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie i pomieszczeń przynależnych wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/40 o ogólnej powierzchni 0,0623 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali w budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie wraz z udziałem w prawie własności gruntu, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 3. Sprzedaż uwarunkowana jest jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich lokali w budynku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/40 o powierzchni 0,0623 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne oraz budynkami gospodarczymi.
Dla terenu działki nr 21/40 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązywał Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzony Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204.
Z dniem 1 stycznia 2004 r., na mocy art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), powyższy dokument utracił swoja ważność.
Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino” uchwalonym Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmienionym Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2015 r., zmienionym Uchwałą Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r., działka nr 21/40 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Wykupem lokali zainteresowani są najemcy lokali nr 1 i 3. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga wykonania szeregu prac remontowych.
Ze względu na zakres prac remontowych koniecznych do wykonania oraz ich koszt, zasadnym jest dokonanie sprzedaży wszystkich lokali w jednej dacie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony, a sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec