Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXXIX/378/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768, 1086, 1321), uchwala się co następuje:

§ 1. Przekazać w 2017 roku na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie środki finansowe w kwocie 3500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy przekazania środków finansowych w 2017 roku na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie wystąpił z pismem z dnia 7 czerwca 2017 roku o wsparcie finansowe w kwocie 3500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla KPP Gryfino i obsługi jednostek podległych.
Zgodnie z ustawą o Policji Rada Gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe na warunkach określonych w porozumieniu.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski