Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/371/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5

UCHWAŁA NR XXXIX/371/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) i art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2016 r. poz.2147, poz. 2260; z 2017 r. poz.820) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99,9% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, oznaczoną numerem działki 172 o powierzchni 0,5356 ha, położoną  w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, ustanowionego na rzecz Żłobka Miejskiego w Gryfinie, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z działalnością opiekuńczą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Żłobek Miejski w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino prowadzoną  w formie jednostki budżetowej, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/233/16 z dnia  25 sierpnia 2016 r. Zgodnie z przyjętym statutem, podstawowym celem i przedmiotem działalności Żłobka jest sprawowanie opieki na dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.
Dla potrzeb prowadzonej działalności jednostka wykorzystuje gminną nieruchomość gruntową zabudową, oznaczoną numerem działki 172 o pow. 0,5354 ha, położoną w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka nr 10 (obręb ewidencyjny nr 5). Na wniosek Dyrektora Żłobka decyzją z dnia 10 lipca 2016 r., stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustanowiono na rzecz jednostki, na czas nieoznaczony, trwały zarząd  w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z działalnością opiekuńczą.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.Za nieruchomości oddane w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne, których wysokość określa się w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. W tym przypadku opłata roczna ustalona została na kwotę 9.926,01 zł, z zastosowaniem stawki procentowej 0,3% od ceny nieruchomości ( 3.308.670,00 zł), określonej na podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Stawkę tę stosuje się za nieruchomości oddane miedzy innymi na działalność opiekuńczą. Opłata roczna w wysokości obowiązuje od roku 2018. Za rok 2017 opłata wynosi 4.269,54 zł (określona proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania okresu trwałego zarządu). Stosownie do art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy, od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność opiekuńczą, właściwy organ może udzielić bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku. Dyrektor Żłobka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od ustalonych opłat rocznych w wysokości 99,9 %.
Mając na względzie cytowane wyżej przepisy oraz przedmiot działalności i formę prawną Żłobka Miejskiego w Gryfinie, udzielenie bonifikaty w wysokości 99,9 % jest uzasadnione. Udzielenie bonifikaty przyczyni się do zmniejszenia wydatków jednostki  a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe będą mogły być wykorzystane na prowadzenie jej bieżącej działalności.

Sporządziła:
Krystyna Lamperska