Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/380/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki

UCHWAŁA NR XXXIX/380/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XL/350/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie