Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/373/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego

UCHWAŁA NR XXXIX/373/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935) oraz art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260,  z 2017 r., poz. 820) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 0,0443 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Użytkownik wieczysty gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfino oznaczonego numerem działki 247/1 o powierzchni 0,0443 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości. Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A Nr 23147/1978 w dniu 21 czerwca 1978 r., na rzecz poprzedników prawnych wnioskodawcy.
Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino uchwalonego uchwałą  Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.02.2008 r., zmienionym  uchwałą Nr XXXIII/290/13 z dnia 25.04.2013 r., oraz uchwałą Nr VII/63/15 z dnia 30.04.2015 r., nieruchomość, położona jest w strefie oznaczonej symbolem 3MU, dla której przewidziana została funkcja – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości stosownie do art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się  w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny sprzedaży zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zwiększą dochody budżetu Gminy Gryfino w roku 2017.

Sporządziła:
Żaneta Snoch