Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym

UCHWAŁA NR XXXIX/384/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino podjęcie działań zmierzających do przygotowania i realizacji wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko” na odcinku od 0+000 km do 2+100 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem środków związanych  z Funduszem Leśnym Lasów Państwowych. Wspólna realizacja zadania służyć będzie zarówno mieszkańcom Steklinka, autobusowej komunikacji miejskiej oraz do prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Gryfino związanej m.in. z przejazdami pojazdów ciężarowych o dużym tonażu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z zamiarem podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Gryfino dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko” na odcinku od 0+000 km do 2+100 km, między stronami prowadzone były rozmowy mające na celu wypracowanie obustronnych korzyści. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją Gminy Gryfino, realizowaną na działkach gminnych we współpracy  z Nadleśnictwem Gryfino, w związku z możliwością pozyskania środków na realizację inwestycji  z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. W związku ze znacznymi nakładami finansowymi przedmiotowej inwestycji, planowane jest złożenie jednego, wspólnego wniosku przez Gminę Gryfino  i Nadleśnictwo Gryfino.