Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/385/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”

UCHWAŁA NR XXXIX/385/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935 uchwala się co następuje:

§ 1. Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino podjęcie działań zmierzających do przygotowania realizacji wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”. Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem środków związanych z Funduszem Leśnym Lasów Państwowych .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W celu kompleksowej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gryfino oraz zapewnienia warunków funkcjonowania turystyki rowerowej na jej obszarze planuje się wspólną realizację zadania publicznego z Nadleśnictwem Gryfino. Zadanie ma na celu budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 2 km. Gmina Gryfino posiada umowę najmu nr 21/1/2001 z dnia 01.03.2001 r. zawartą z Nadleśnictwem Gryfino, obejmującą działki nr 44, 45, 47/3, 52, 53, 54, 55/3 w obrębie Wełtyń II w części dotyczącej długości 1,1 km.
W wyniku realizacji uchwały nastąpi budowa ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 2 km, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy walory rekreacyjne i turystyczne gminy.
Niniejsza uchwała o przystąpieniu do wspólnego przedsięwzięcia ma charakter intencyjny. Mając jednak na uwadze korzyści ze wspólnej realizacji tego zadania, przystąpienie do podjęcia uchwały jest uzasadnione.