Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym

UCHWAŁA NR XXXIX/379/17
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 7 września 2017 roku


w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 59 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, 933, 935, 1089) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym jeśli kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza  100 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 59 a ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada miejska jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zyskała możliwość podjęcia uchwały stanowiącej o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu lub jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury), jeżeli kwota tych należności wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych. Za wprowadzeniem takiej regulacji przemawia nieracjonalność windykowania niskich kwot należności, w szczególności wówczas gdy koszty postępowania windykacyjnego przekraczałyby ściąganie kwoty.
Niemniej ustawodawca wyłączył możliwość niedochodzenia należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiących: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Oznacza to, że w stosunku do tych należności nie będzie możliwe odstąpienie od ich dochodzenia.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha