Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIX/377/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 poz. 736,1169), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/347/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino § 1, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych z zastrzeżeniem, iż wysokość ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającego ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska wynosi 18 zł. (osiemnaście złotych) za każdą godzinę udziału”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W celu ustalenia przejrzystych zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych polegających na zabezpieczaniu imprez publicznych zapewniających ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska należy dokonać zmiany w uchwale.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski