Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXIX/383/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730 i 935, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537/, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu reprezentowanemu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w związku ze wspólną realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój”. Pomoc finansowa udzielona zostanie w wysokości 6,4% całkowitej wartości wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu w kwocie nie większej niż 410.156,00 zł. Przewidywany nakład kosztów do poniesienia przez Gminę Gryfino dotyczący realizacji zadania wynosi 62.733 zł w roku 2017 i 347.423 zł w roku 2018.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z podjętą Uchwałą intencyjną Nr XXXV/330/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego realizatorem i organem prowadzącym nadzór techniczny jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie następuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie.
Szacowana wartość projektu zgodnie z kosztorysami inwestorskimi na roboty budowlane wynosi 6,8 mln zł, szacowane wydatki kwalifikowane to koszt 6,7 mln zł, szacowany wkład własny Lidera i Partnerów tj. Gminy Gryfino oraz Powiatu Gryfińskiego wynosi łącznie 15% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę nie wyższą niż 1,005 mln zł. Wkład własny Gminy Gryfino wyniesie 410.156 zł.
Koszty udzielenia dotacji celowej oraz warunki jej przekazania zostaną doprecyzowane w formie odrębnej umowy dotacyjnej.