Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/381/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu

UCHWAŁA NR XXXIX/381/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu

Na podstawie art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2174) w związku z § 4, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, Dz. U. z 2014 r., poz. 1752.) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 8A.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Gryfino.

§ 3. Zakres i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino złożył wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie dotacji celowej na utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Decyzją nr 15/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina Gryfino otrzymała dotację celową w wysokości 381 700 zł na utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy typu AB, czyli ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na łączną liczbę 25 miejsc i uruchomienie placówki od grudnia 2017 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa).
Celem ŚDS jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących  w zajęciach niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Cel powyższy osiągnięty zostanie przez stworzenie systemu oparcia społecznego polegającego na świadczeniu usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego. Zakres i poziom świadczonych usług w ŚDS będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Wojewoda Zachodniopomorski.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak