Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/382/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935/, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260,  z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537/, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Brusy dotacji celowej w roku 2017 na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej  w wyniku nawałnic, które miały miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

§ 2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w paragrafie 1, są dochody własne gminy.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Gryfino a Gminą Brusy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm./ w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego, wymagane jest podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w pomoc.
Udzielona pomoc finansowa zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne dla Gminy Brusy w związku z nawałnicami, które miały miejsce z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku. Na terenie Gminy Brusy odnotowano ogromne zniszczenia i straty. Nawałnica zniszczyła między innymi budynki użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe, gospodarstwa i uprawy rolne, tereny lasów państwowych i prywatnych, drogi, parki.
Gmina Gryfino otrzymała pismo od dyrektora Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Pana Romana Walaszkowskiego z prośbą o każde możliwe wsparcie, które może wspomóc Gminę Brusy.
W celu udzielenia pomocy finansowej niezbędne jest podjęcie ww. uchwały.