Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XL/393/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r.,  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz. 1948; z 2017 r. poz.730, poz. 935) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.1541 i Nr 95, poz. 1654), w następujący sposób:

  • - w wykazie budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino, stanowiącym załącznik do uchwały, uchyla się zapis: „ 61. Chlebowo 11 ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r., Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.
W wykazie budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, wymieniony został między innymi budynek nr 11 w m. Chlebowo.
W związku z zamiarem przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie nowej uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku 11, 11a, 11b (dawniej nr 11) w m. Chlebowo, konieczna jest zmiana uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, polegająca na wykreśleniu ww. budynku.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska