Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/396/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”

UCHWAŁA NR XL/396/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 5, ust.1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390; z 2011 r. Nr 232, poz. 1378; z 2013 r. poz. 1323; z 2015 r. poz. 1884) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder” tworzonego wspólnie z Gminą Banie (PL), Gminą Kołbaskowo (PL), Gminą Nowogródek Pomorski (PL), Gminą Berkholz-Meyenburg (D), Gminą Mark Landin (D), Gminą Passow (D), Gminą Pinnow (D).

§ 2. Projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw  finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 6. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/299/17 z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dnia 26 stycznia 2017 Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder“.
Rady gmin w Chojnie oraz Schöneberg nie podjęły stosownych uchwał o przystąpieniu do Ugrupowania (EUWT) w związku z powyższym nastąpiły zmiany składu przyszłego Ugrupowania. Dlatego też, zasadnym jest ponowne ustalenie treści Konwencji i Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.
Wobec powyższego ich treść zostaje ustalona jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak