Sesja nr XL

UCHWAŁA Nr XL/390/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina

UCHWAŁA Nr XL/390/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic  administracyjnych miasta Gryfina

Na podstawie art.  4 b ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r., poz. 730; poz. 935), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach.pom. z 2014r., poz. 3457) oraz uchwały Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino, pozytywnie opiniuje się proponowane zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina, polegające na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów wiejskich o łącznej powierzchni 222,5230 ha, uwidocznionych na załączniku graficznym, tj.;

  1. obszar o powierzchni 20,0977 ha z obrębu Wełtyń II oznaczony na załączniku graficznym literą A, włącza się do obrębu Gryfino 2;
  2. obszar o powierzchni 116,9906 ha z obrębu Wełtyń II, oznaczony na załączniku graficznym literą B, włącza się do obrębu Gryfino 4;
  3. obszar o powierzchni 43,6064 ha z obrębu Żórawie, oznaczony na załączniku graficznym literą C, włącza się do obrębu Gryfino 4;
  4. obszar o powierzchni 41,8283 ha z obrębu Pniewo, oznaczony na załączniku graficznym literą D, włącza się do obrębu Gryfino 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Na mocy uchwały Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, gmina podjęła formalne działania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym zmierzające do dokonania proponowanych zmian.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.54.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 0050.66.2017 z dnia 23 maja 2017 roku, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Gryfino, w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych miasta w zakresie określonym w/w uchwałą.
Konsultacje społeczne trwały w okresie od 29 maja do 30 czerwca 2017 roku.
Ogółem w konsultacjach społecznych wzięło udział 78 osób, w tym:
- 40 osób pozytywnie zaopiniowało proponowaną zmianę granic miasta Gryfina,
- 31 osób była przeciwna zmianie, bez podania przyczyn sprzeciwu,
- 7 osób wstrzymało się od głosu.
Większość osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych, akceptuje zaproponowane zmiany granic miasta Gryfina, określone uchwałą Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo, zostały sporządzone protokoły, udostępnione mieszkańcom miasta i gminy Gryfino na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, z którymi zapoznał się Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
Jednym z etapów procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina jest uzyskanie opinii rady gminy w przedmiocie proponowanych zmian, po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami obszarów objętych zmianami
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina pozwoli na kontynuację wszczętej procedury w tej sprawie i umożliwi wystąpienie ze stosownym wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Sporządziła:
Barbara Bara