Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/397/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XL/397/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 poz. 736,1169), uchwala się co następuje:

§ 1. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino otrzymują ekwiwalent:

  1. W wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia , ogłoszonego przez Prezesa GUS przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych.
  2. W wysokości 18 zł (osiemnaście złotych) za udział w działaniach ratowniczych o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającą ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska za każdą godzinę udziału;
  3. W wysokości 18 zł (osiemnaście złotych) za udział w ćwiczeniach pożarniczych za każdą godzinę udziału;
  4. W wysokości 5 zł (pięć złotych) za udział w szkoleniu pożarniczym za każdą godzinę udziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/347/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino, zmieniona uchwałą Nr XVI/152/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. i Nr XXXIX/377/17 z dnia 7 września 2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Zachodniopomorskiego P-1.4130.727.2017.AB z dnia 15 września 2017 r. dotyczącym podjęcia w dniu 7 września 2017 roku przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały nr XXXIX/377/17 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino, w którym Wojewoda zwrócił uwagę na brak zapisu o publikacji uchwały i uchwały poprzedzającej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego należy podjąć uchwałę, która będzie ujednolicała zagadnienie dotyczące ekwiwalentu dla członków OSP.
Uchwała będzie również zawierała zapisy o obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, gdyż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym stanowi ona akt prawa miejscowego.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski