Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/395/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XL/395/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek: 362/5 o pow. 0,0236 ha i 362/6 o pow. 0,0126 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m.Gryfino, stanowiących własność Gminy Gryfino na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki 363/2 o pow. 0,0066 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 m.Gryfino, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe, szczegółowo opisane w § 1 uchwały, powstały w wyniku podziału terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VII/64/15 z dnia  30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Zach.poz.2317), dokonanego z urzędu dla potrzeb wydzielenia powierzchni niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcji przewidzianych w planie. Działki gminne o łącznej powierzchni 0,0362 ha, zgodnie z dyspozycją planu wchodzą w skład terenu zawartego w symbolu G4.74.01.MN o treści: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” - dz.nr 362/5 i G4.74.01.U/MN o treści: „teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej” - dz.nr 362/6 Natomiast działka nr 363/2 o pow. 0,0066 ha, oznaczona jest jako „teren dróg publicznych – droga publiczna gminna, klasa drogi – ulica dojazdowa”, (symbol G4.74.01.KD.D.).
Ze względu na wymienione ustalenia planu miejscowego, właścicielka działki  nr 363/2 wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zamiany swojej nieruchomości na działki gminne 362/5 i 362/6. W związku z tym, że nieruchomości gminne wydzielone zostały na powiększenie terenu wnioskodawczyni w celu utworzenia powierzchni pod zabudowę o parametrach wymaganych planem oraz ze względu na fakt, że sprawy dróg gminnych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych Gminy - proponowaną zamianę należy uznać za uzasadnioną.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych.
W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Sporządziła:
K.Lamperska