Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/394/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

UCHWAŁA NR XL/394/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 34 ust. 1 pkt.3 , art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595), - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo i pomieszczeń przynależnych wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 62/2 o powierzchni 0,1401ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo wraz z udziałem w prawie własności gruntu, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 3. Sprzedaż uwarunkowana jest jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich lokali znajdujących się w przedmiotowym budynku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 62/2 o powierzchni 0,1401 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Najemcy lokali wystąpili z wnioskami w sprawie ich sprzedaży. Budynek wymaga wykonania prac remontowych, ze względu na zakres tych prac - zasadnym jest dokonanie sprzedaży lokali w jednej dacie.
Dla działki nr 62/2 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino” uchwalonym uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. dla ww. działki przewidziana została funkcja RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. Działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem 8MU - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony, a sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż lokali na rzecz najemców. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zwiększą dochody Gminy w 2018r.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska