Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/392/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną

UCHWAŁA NR XL/392/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz. 1948; z 2017 r. poz.730, poz. 935) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną, w następujący sposób:

  • w wykazie nr 1 budynków przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do uchwały, uchyla się zapis: „ Chlebowo 11 62 0,18 ha”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży, na rzecz najemców nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi wymienione w wykazie nr 1, stanowiącym załącznik do uchwały.
W wykazie zamieszczony został między innymi budynek nr 11 w m. Chlebowo. Pierwotnie budynek ten, usytuowany był na działce gruntu nr 62 o powierzchni 0,18 ha. W wyniku dokonania geodezyjnego podziału działki nr 62, mającego na celu wydzielenie gruntu do prawidłowego funkcjonowania budynku - powstała działka nr 62/2 o powierzchni 0,1401 ha, zabudowana budynkiem, któremu nadano numery: 11, 11a, 11b. Najemcy lokali mieszkalnych z przedmiotowego budynku wystąpili z wnioskami o ich sprzedaż.
W związku z powyższym zmiana uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną, polegająca na wykreśleniu ww. budynku - jest zasadna.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska