Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/400/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XL/400/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów  środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915, z 2016 r. poz. 1954, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się uprawnienia pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych  o charakterze użyteczności publicznej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. 1. Ustala się wysokość cen biletów i opłat za przewóz rzeczy, obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

  1. Wykaz cen biletów jednorazowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
  2. Wykaz cen biletów miesięcznych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
  3. Wykaz cen biletów okresowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
  4. Wykaz opłat za przewóz rzeczy w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych w przypadku:

  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie;
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Traci moc Uchwała nr XXIX/263/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała ustanawia uprawnienia pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustala ceny za usługi przewozowe oraz określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Nowością wprowadzoną do Uchwały w stosunku do uchylanej Uchwały Nr XXIX/263/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r., jest objęcie uprawnieniem do przejazdów z ulgą w wysokości 50% w organizowanej przez Gminę komunikacji, dodatkowej grupy osób – działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
Poza wprowadzeniem wspomnianej powyżej nowej grupy osób uprawnionych, Uchwała ustala nowe ceny biletów obowiązujących na linii nr Z Gryfino – Gardno, przez: Wełtyń, a także dostosowuje zapisy dotyczące niektórych grup uprawnionych do zmienionych przepisów prawa powszechnego, związanych z wprowadzoną reformą edukacji.

Sporządził:
Mariusz Tarka