Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
oraz
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 23 października (poniedziałek) 2017 r. godz. 13.00

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 • przyjęcie protokołów nr 35/17, 36/17 – Komisja Spraw Społecznych
  przyjęcie protokołów nr 60/17, 61/17 – Komisja Rewizyjna.

 1. Spotkanie z pracownikami służb socjalnych odpowiedzialnych za zapewnienie opieki dla osób bezdomnych. – z planu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. – DRUK NR 1/XL.

 3. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XL.

 4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2014-2015 – DRUK NR 3/XL.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK NR 4/XL,

 2. obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/XL,

 3. zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi, stanowiących własność komunalną – DRUK NR 6/XL,

 4. zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XL,

 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 8/XL,

 6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK NR 9/XL,

 7. przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder” – DRUK NR 10/XL,

 8. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 11/XL,

 9. zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 12/XL,

 10. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 13/XL,

 11. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 14/XL,

 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 15/XL,

 13. zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 16/XL,

 14. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 17/XL. - TYLKO KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.

 1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. - TYLKO KOMISJA REWIZYJNA

 2. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie. - TYLKO KOMISJA REWIZYJNA

 3. Kontrola funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie. - TYLKO KOMISJA REWIZYJNA

 4. Wolne wnioski i informacje.