Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/409/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XLI/409/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 421 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz.15 i poz.1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 598 z 2014r., poz. 4132 oraz z 2015r., poz.974) wprowadza się następującą zmianę:

  • w okręgu wyborczym Nr 6 po wyrazie „ Wodnika” dodaje się wyraz: „ Policyjną”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie do uchwały:

W związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/187/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie nastąpiła konieczność dokonania zmiany granicy okręgu wyborczego nr 6 poprzez dopisanie nowej nazwy ulicy Policyjna. Ulica ta jest niezamieszkała. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje w tym rejonie budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotowa nowelizacja ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych.

Sporządziła:
Renata Kuryło