Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/407/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/407/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529, poz.1595) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 110/2 o pow. 0,0013 ha.

  1. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerami działek 110/1 i 109.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 110/2 o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., działka nr 110/2 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G3-51.MN.3 – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W wyniku wtórnego podziału nieruchomości, powierzchnia każdej nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 600 m2.
Właściciele nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 110/1 i 109 wystąpili z wnioskiem o nabycie działki gminnej nr 110/2, użytkowanej przez nich od wielu lat.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Działka gminna będąca przedmiotem niniejszej uchwały przylega do działki wnioskodawców oraz do działki gminnej nr 110/3 przeznaczonej w planie pod stację transformatorową.
Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię działki, brak dostępu do drogi publicznej oraz brak innych osób, które mogą nabyć nieruchomość, zasadne jest zbycie gruntu  w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2018.

Sporządziła:
J. Woldańska