Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/406/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/406/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529, poz.1595) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 356/3 o pow. 0,0098 ha.

  1. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 358.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 356/3 o pow. 0,0098 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej, zatwierdzony uchwałą nr XX/265/2000 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. Zgodnie z jego ustaleniami przedmiotowa działka położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 11.MNch – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności (jednorodzinną) – z ochroną istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Właściciele nieruchomości oznaczonej nr działki 358 wystąpili z wnioskiem o nabycie działki gminnej nr 356/3 w drodze bezprzetargowej.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Działka gminna będąca przedmiotem niniejszej uchwały przylega do działki wnioskodawców. Zgodnie z ustaleniami planu przeznaczona jest na powiększenie działki nr 358 w celu wyrównania granic z nieruchomością przyległą.
Biorąc pod uwagę zapisy planu, wielkość i usytuowanie działki, zasadne jest zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2018.

Sporządziła:
J. Woldańska