Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/410/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XLI/410/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 § 1-3 , art.13a §1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz.1057; z 2014r., poz.1943 i 4132 oraz z 2015r., poz.2988) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w stałym obwodzie głosowania Nr 5 po wyrazie „ Wodnika” dodaje się wyraz: „Policyjną”.
 2. w stałym obwodzie głosowania Nr 2 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Przedszkole nr 2 w Gryfinie ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino” na „Przedszkole Nr 2 z Oddziałami żłobkowymi im. Misia Uszatka w Gryfinie ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino”.
 3. w stałym obwodzie głosowania Nr 3 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Przedszkole nr 4 w Gryfinie ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino” na „Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino”.
 4. w stałym obwodzie głosowania Nr 5 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino” na „Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino”.
 5. w stałym obwodzie głosowania Nr 7 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Przedszkole Nr 5 w Gryfinie ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino” na Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino”.
 6. w stałym obwodzie głosowania Nr 8 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „ Przedszkole nr 3 w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-100 Gryfino” na „Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-100 Gryfino.”
 7. w stałym obwodzie głosowania Nr 9 zmieniono nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Zespół Szkół w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino” na „Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie im. Noblistów Polskich ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino”.
 8. w stałym obwodzie głosowania Nr 11 nastąpiła zmiana nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino” na „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino.”
 9. w stałym obwodzie głosowania Nr 12 nastąpiła zmiana nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Przedszkole nr 1 w Gryfinie ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino” na „Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino.”
 10. w stałym obwodzie głosowania Nr 14 nastąpiła zmiana nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej z „Szkoła Podstawowa w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino” na „Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino”.
 11. w stałym obwodzie głosowania Nr 15 nastąpiła zmiana nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej z „ Zespół Szkół w Gardnie ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino” na „Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.”

§ 2. Podział Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Wprowadzono zmianę w granicach stałego obwodu głosowania nr 5 poprzez dopisanie nowej nazwy ulicy Policyjna. Dokonana zmiana jest następstwem podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/187/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie. Ulica jest nie zamieszkała. Przedmiotowa nowelizacja ma charakter porządkowy i nie powoduje zmiany granic w obwodach wyborczych.
Uchwałą Nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017r. wprowadzono zmiany w nazewnictwie placówek oświatowych, w związku z czym nastąpiła konieczność dokonania zmian opisu nazewnictwa siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sporządziła:
Renata Kuryło