Sesja nr XLI

UCHWAŁA Nr XLI/405/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo.

UCHWAŁA Nr XLI/405/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę ulica „DŁUGA” w części powiatowej drogi publicznej nr 119, oznaczonej numerem działki 5, (na odcinku od drogi gminnej oznaczonej numerem działki 120 do drogi gminnej oznaczonej numerem działki 10), położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Gryfino.

§ 2. Nadać nazwę ulica „ŚWIERKOWA” powiatowej drodze publicznej nr 1359Z, oznaczonej numerem działki 107, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Gryfino.

§ 3. Nadać nazwę ulica „SŁONECZNA” publicznej drodze gminnej, oznaczonej numerem działki 71, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Gryfino.

§ 4. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Mieszkańcy miejscowości Chlebowo, wystąpili z wnioskiem o nadanie drogom publicznym nazw ulic. Z uwagi na fakt, że we wsi powstaje coraz więcej domów mieszkalnych, występuje problem z zachowaniem kolejności nadania numeracji porządkowej.
Propozycje nazw dla poszczególnych dróg, które zostały podane w projekcie niniejszej uchwały, mieszkańcy Chlebowa złożyli w formie ankiet.
- dla części powiatowej drogi publicznej nr 119, oznaczonej numerem działki 5, zaproponowano nadać nazwę ulica „Długa,”
- dla powiatowej drogi publicznej nr 1359Z, oznaczonej numerem działki 107, zaproponowano nadać nazwę ulica „Świerkowa,”
- dla publicznej drogi gminnej, oznaczonej numerem działki 71, zaproponowano nadać nazwę ulica „Słoneczna,”
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, w rejonie położenia ww. dróg obowiązuje zapis: 8MU-strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
Ponieważ, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkujący w Chlebowie, wyrazili zgodę na nadanie nazw ulic, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Wyrażenia zgody na nadanie nazw ulic drogom publicznym, nie wymagają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 191), za wyjątkiem dróg wewnętrznych.
Z uwagi na fakt, że droga nr 119 w działce nr 5 oraz droga nr 1359Z w działce 107 stanowią drogi publiczne, nie występowano o zgodę na nadanie im nazw do właściciela tj. Powiatu Gryfińskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tj.), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 191), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Urszula Włodarczyk