Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/408/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XLI/408/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w części działki gminnej nr 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 7/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, oznaczona numer działki 7/2, stanowi własność osób fizycznych.
W związku z brakiem dostępu działki 7/2 do drogi publicznej, właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej (bezpośrednio sąsiadującej z ww. działką)., oznaczonej nr 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
Działka nr 21/14 położona jest na terenie, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna, przyjęty Uchwałą nr IV/61/03 z dnia 30.01.2003r. W mpzp działka oznaczona jest w części symbolem ZP - tereny istniejącej zieleni wysokiej, średniej i niskiej, w części symbolem KD - drogi publiczne, tj. ulice dojazdowe.
Aby zapewnić właścicielowi działki nr 7/2 dostęp do drogi publicznej, zasadnym jest ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej  nr 21/14, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 7/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, zgodnie z załącznikiem graficznym, tj. w części nieruchomości przeznaczonej planem pod drogę publiczną.
Uzyskane środki finansowe z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej zwiększą dochody Gminy w 2018r.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska