Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/418/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XLI/418/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujący w szczególności: 

 1. wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym;
 2. rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 
 3. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 5. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczone będą następujące usługi:

 1. wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Gryfino lub podmiot uprawiony do świadczenia usług oraz zapewnienie utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym (poprzez dwukrotne dezynfekowanie wnętrz pojemników za pomocą urządzeń zamontowanych w pojazdach wykorzystywanych do odbioru odpadów w sezonie wiosenno-jesiennym oraz, w przypadku nagłej potrzeby – na zgłoszenie), a także technicznym; dopuszcza się posiadanie przez właścicieli własnych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, iż muszą być przystosowane do odbioru odpadów;
 2. odbieranie przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  1. zebranych w pojemnikach niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  2. frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie w oddzielnych workach lub pojemnikach o następującej kolorystyce:
   • papier (w tym tektura) – kolor NIEBIESKI,
   • szkło – kolor ZIELONY,
   • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np.TETRAPAK) – kolor ŻÓŁTY,
   • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – kolor BRĄZOWY,
  3. odpadów wielkogabarytowych,
 3. przyjmowanie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości, w szczególności:
  1. odpadów problemowych, powstających w gospodarstwach domowych, w tym m in.: baterii i akumulatorów, żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych, resztek farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, itd;
  2. odpadów budowlanych i remontowych, stanowiących odpady komunalne, w szczególności gruzu betonowego, ceglanego;
  3. odpadów komunalnych wskazanych w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b-c;
 4. zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit b, ustawionych na nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych na terenie Gminy Gryfino;

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b w pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru.

 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 2, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się z następującą częstotliwością:

 1. 1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
  1. odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane: selektywnie: papier (w tym tektura), szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na  tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał;
 2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz mieszanej:
  1. odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,
  2. odpady zbierane selektywnie: papier (w tym tektura), szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  3. odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na tydzień w  okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
 3. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  1. w sezonie (czerwiec – wrzesień):
   • odpady niesegregowane (zmieszane) – nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
   • odpady zbierane selektywnie: papier (w tym tektura), szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
   • odpady ulegające biodegradacji –  nie rzadziej niż raz na tydzień,
  2. po sezonie – wszystkie odpady wskazane w lit. a – nie rzadziej niż raz na kwartał,
  3. odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w sezonie,
 4. z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie: papier (w tym tektura), szkło,  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na tydzień, w  okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

§ 5. 1. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, których przekazanie podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów było niemożliwe, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Gryfino.

 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.
 2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Przyjęcie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Gryfino, bądź poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 4. Informacje dotyczące adresu oraz godzin otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
  ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, lub elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@gryfino.pl lub telefonicznie pod nr tel. 91 416 20 11.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 1 2017 r. poz. 19) istnieje konieczność dostosowania zapisów obowiązującej uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  do aktualnych przepisów. Główny zakres wprowadzanych do niniejszej uchwały zmian w stosunku do poprzedniego brzmienia wynika ze wskazania we wspomnianym rozporządzeniu konkretnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, a także ustalenia zasad oznakowania pojemników i worków, w których odpady te są zbierane.

Sporządził:
Mariusz Tarka