Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/420/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XLI/420/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*) na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, polegające na sporządzeniu i opublikowaniu niezgodnych z prawem ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Łużyckiej 16/8 oraz przy ul. Sprzymierzonych 7/6 w Gryfinie w związku z naruszeniem przepisów uchwały Nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz w związku z błędem w treści ogłoszenia, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia Pana ...*) o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 października 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Radzie Miejskiej w Gryfinie do rozpatrzenia skargę na Gminę Gryfino, wniesioną przez Pana ...*). W skardze Pan ...*) formułuje zarzut naruszenia przepisów uchwały Nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 r., dotyczącej uchylenia uprzednio podjętej uchwały Nr XXIV/208/16, zmieniającej uchwałę z 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, a jednocześnie wprowadzającej zmianę w uchwale Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie.
Wojewoda Zachodniopomorski przekazując skargę Radzie Miejskiej w Gryfinie stanął na stanowisku, że organem upoważnionym do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należącym do Gminy Gryfino jest Burmistrz, a nadto to Burmistrz wykonuje uchwały podjęte przez Radę, wobec czego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jest Rada Miejska w Gryfinie.
Pan ...*) podnosi, iż na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ukazały się w ostatnim czasie dwa ogłoszenia, w których podaje się do publicznej wiadomości wykazy obejmujące nieruchomości lokalowe, stanowiące własność gminy Gryfino, położone przy ul. Łużyckiej 16/8 oraz przy ul. Sprzymierzonych 7/6, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Skarżący argumentuje, że „w ogłoszeniach tych pojawia się informacja, iż zgodnie z przepisami m.in. uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. (…) przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży lokalu”, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że uchwałę z 2007 r. zmieniono poprzez wykreślenie z niej uchwały Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r., a lokale, o których mowa w ogłoszeniach, ujęte są w wykreślonej z możliwości skorzystania z bonifikaty uchwale, co jest, zdaniem Skarżącego, sprzeczne z prawem. Ponadto w jednym z ogłoszeń pojawia się błąd w numeracji i dacie podjęcia uchwały, będącej podstawą sporządzenia ogłoszenia.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2017 r. zapoznała się z treścią skargi, uznając zarzuty stawiane w skardze za nieuzasadnione.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przy czym, na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jest rada gminy.
Skarżący w piśmie z dnia 18 października 2017 roku wskazał, iż w ogłoszeniach o sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. Łużyckiej 16/8 w Gryfinie (z dnia 14 lipca 2017 roku) i przy ul. Sprzymierzonych 7/6 w Gryfinie (z dnia 4 października 2017 roku) zamieszczono informację, iż zgodnie z przepisami m. in. uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży lokalu. Ponadto, skarżący zwrócił uwagę, iż w ogłoszeniu z dnia 4 października 2017 roku została wskazana „uchwała Rady Miasta i Gminy w Gryfinie nr XXIV/170/92 z dnia 5 stycznia 1993 roku”, kiedy powinna zostać tam wskazana „uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku”. Do dnia 30 czerwca 2016 roku problematyka sprzedaży lokali komunalnych położonych w Gminie Gryfino i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości uregulowana była dwoma uchwałami:

  1. uchwałą nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną,

  2. uchwałą nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino (zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XI/111/07 z dnia 26 lipca 2007 roku).

Natomiast, w dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Miejska w Gryfinie podjęła 3 uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 52 w Gryfinie:

  1. uchwałę nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej w Gryfinie w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Gryfinie nr XXXIII/258/13 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną (poprzez wykreślenie z załącznika do uchwały zapisu „ul. Szczecińska 52”),

  2. uchwałę nr XXIV/208/16 Rada Miejska w Gryfinie w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino (poprzez wykreślenie „XXXIII/258/93 z dn. 5 stycznia 1993 r.” z §2 uchwały oraz wykreślenie zapisu „39. Szczecińska 52” z wykazu budynków),

  3. uchwałę nr XXIV/209/16 Rada Miejska w Gryfinie w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali w tym budynku.

Uchwałą nr XXV/228/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Gryfinie:

  1. uchyliła uchwałę nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały NR X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino,

  2. zmieniła uchwałę nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino (poprzez wykreślenie zapisu „XXXIII/258/93 z dn. 5 stycznia 1993 r.” z §2 uchwały oraz wykreślenie zapisu „39. Szczecińska 52” z wykazu budynków stanowiącego załącznik do uchwały).

Należy wyjaśnić w celu uniknięcia wątpliwości, iż konieczność uchylenia uchwały nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały NR X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, która treściowo jest tożsama z uchwałą nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 roku, była związana z wszczęciem postępowania nadzorczego przez Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz uznaniem przez Radę Miejską w Gryfinie, iż zmiana uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku stanowi akt prawa miejscowego i winna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż zgodnie z § 1 i 2 uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, które dotychczas zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Miasta i Gminy Gryfino oraz uchwałami Rady Miejskiej o numerach w niej przywołanych, wymienionych w załączniku do uchwały. Na skutek podjęcia uchwały nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2017 roku, a następnie uchylającej jej uchwały nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 roku, z §2 uchwały nr X/94/07 wykreślono zapis „XXXIII/258/93 z dn. 5 stycznia 1993 r.”, a ponadto zapis „39. Szczecińska 52” z wykazu budynków stanowiącego załącznik do uchwały.
W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym, analizując uchwałę nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku wraz z jej późniejszymi zmianami można doszukać się pewnej sprzeczności, albowiem część budynków z lokalami komunalnymi została co prawda wymieniona w załączniku do w/w uchwały (np. budynek przy ul. Łużyckiej 16 oraz budynek przy ul. Sprzymierzonych 7), ale nie znalazła się w żadnej z uchwał w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży, o których mowa w w/w uchwale (z uwagi na wykreślenie z jej treści uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku dot. m. in. budynków przy ul. Łużyckiej 16 i ul. Sprzymierzonych 7). Na takim stanowisku, jak wynika z treści skargi, stoi również Skarżący.
Tym niemniej jest to sprzeczność czysto pozorna, albowiem w takim wypadku z uwagi na sposób redakcji §2 uchwały nr X/94/07 decydujące znaczenie należy przypisać treści załącznika do w/w uchwały pn. wykaz budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży. Co za tym idzie, nie powinno budzić wątpliwości, iż lokale komunalne położone w budynkach przy ul. Łużyckiej 16 i ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie objęte są 90 % bonifikatą od ceny sprzedaży na podstawie uchwały nr X/94/07 nawet w sytuacji, gdy w uchwale tej nie jest już przywołana uchwała nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną (dot. m. in. dwóch w/w budynków), albowiem zostały one wymienione w załączniku do uchwały nr X/94/07, do którego odsyła przepis §2 tej uchwały.
Za powyższym przemawia również fakt, iż zarówno z uzasadnienia uchwały nr XXIV/208/16, jak i uchwały nr XXV/228/16 wynika, iż ich celem było jedynie wyeliminowanie z uchwały nr X/94/07 budynku przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie (sprzedaż lokali komunalnych w tym budynku miała zostać wyłączona do regulacji w odrębnej uchwale), a nie wszystkich budynków wymienionych w załączniku do uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku, a więc m. in. budynków przy ul. Łużyckiej 16 i ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie.
W związku z powyższym, nie sposób zgodzić się ze skarżącym, iż lokale komunalne położone w budynkach przy ul. Łużyckiej 16 i ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie nie są objęte 90 % bonifikatą od ceny sprzedaży na podstawie uchwały nr X/94/07.
Odnosząc powyższe do skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 października 2017 roku należy wskazać, iż jawi się ona jako całkowicie bezpodstawna, albowiem po pierwsze w ogłoszeniach z dnia 14 lipca 2017 roku i z dnia 4 października 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołał się na obowiązującą uchwałą nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, a po drugie lokale komunalne położone w budynkach przy ul. Łużyckiej 16 i ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie objęte są 90 % bonifikatą od ceny sprzedaży na podstawie w/w uchwały nawet w sytuacji, gdy w uchwale tej nie jest już przywołana uchwała nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną. Ponadto, co prawda w ogłoszeniu z dnia 4 października 2017 roku została wskazana „uchwała Rady Miasta i Gminy w Gryfinie nr XXIV/170/92 z dnia 5 stycznia 1993 roku”, kiedy powinna zostać tam wskazana „uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną”, ale jest to jedynie oczywista omyłka pisarska (uchwała nr XXIV/170/92 została bowiem podjęta w dniu 27 lutego 1992 roku i dotyczyła przeznaczenia do sprzedaży innych nieruchomości). Dlatego też, co oczywiste, również w tym zakresie nie można mówić o naruszeniu prawa przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, a także o zaniedbaniu, nienależytym wykonywaniu zadań, czy naruszeniu praworządności.
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Jawność wyłączyła Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady.