Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025.

UCHWAŁA NR XLI/423/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk