Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/419/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

UCHWAŁA NR XLI/419/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ...*) na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w sprawie przeprowadzonego procesu rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia Pani ...*) o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2017 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie została przekazana skarga Pani ...*), w której zostały sformułowane zarzuty dotyczące działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w prowadzonym procesie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, którego skutkiem było nieprzyjęcie córki Skarżącej, ...*) do Liceum Ogólnokształcącego.
Gmina Gryfino na podstawie porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. zawartego z Powiatem Gryfińskim jest organem prowadzącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
W związku z tym, że Rada Miejska w Gryfinie na XL sesji w dniu 26 października 2017 r. nie rozpatrzyła skargi ze skutkiem rozstrzygającym, Komisja Rewizyjna ponownie zajęła się skargą i rozważyła argumenty stron. Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacji.
Zarzuty formułowane przez Skarżącą nie znalazły potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym sprawy.
Analizując przedmiotową sprawę w zakresie dotyczącym przebiegu rekrutacji należy odnieść się do przepisów ustawy Prawo oświatowe, zarządzenia nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowej, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim jak również do Regulaminu Rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. termin na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły obejmował okres od dnia 9 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego został złożony przez Skarżącą w dniu 4 lipca 2017 r. zatem po terminie określonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Z uwagi na powyższe ...*) znalazła się na liście niezakwalifikowanych. Jednocześnie wskazać należy, iż w ww. zarządzeniu ustalono termin rekrutacji uzupełniającej na okres od 26 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. Jeszcze przed rekrutacją uzupełniającą tj. w dniu 24 lipca 2017 r., ...*) odebrała dokumenty ze szkoły oświadczając jednocześnie, iż zamierza kontynuować naukę w Szczecinie. Odebranie dokumentów przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej spowodowało, iż ...*) nie mogła brać udziału w przedmiotowej rekrutacji, a w konsekwencji nie mogła ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.
Odnosząc się do pozostałych zarzutów formułowanych przez Skarżącą należy zauważyć, iż także one nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale i uzyskanych informacjach będących podstawą rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.
Biorąc pod uwagę powyższe skargę uznać należy za bezzasadną.
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Jawność wyłączyła Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady.