Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/431/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XLII/431/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 94 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIV/209/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Rada wyraziła zgodę na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52  w Gryfinie oraz na udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali. § 3 niniejszej uchwały wniósł w swej treści warunek, zgodnie z którym sprzedaż lokali uwarunkowana została jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich lokali w budynku, z wyłączeniem lokalu socjalnego (wprowadzenie warunku spowodowane było złym stanem technicznym ww. budynku oraz wysokimi kosztami niezbędnych do przeprowadzenia remontów  w tym budynku).
W związku ze wstrzymaniem przez Gminę sprzedaży wnioskowanych lokali, ze względu na fakt, że nie wszyscy najemcy wyrazili wolę zakupu zajmowanych przez nich mieszkań  w przedmiotowym budynku - jeden z najemców wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na przedmiotową uchwałę. Po rozpoznaniu skargi  – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł w dniu 9 listopada 2017r. wyrokiem (Sygn. Akt II SA/Sz 972/17) że - § 3 zaskarżonej uchwały wydany został z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wyroku wskazane zostało m.in., iż z treści podjętego w ww. Uchwale przepisu (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym) nie wynika, aby rada wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości mogła uzależnić tą czynność od spełnienia jakiegokolwiek dodatkowego warunku (np. jednoczesnego wykupu wszystkich lokali przez najemców).
W związku z powyższym zasadnym jest uchylić w całości uchwałę Nr XXIV/209/16 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska