Sesja nr XLII

UCHWAŁA Nr XLII/424/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLII/424/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 152.904.347,77 zł, z tego:

 1. dochody bieżące – 141.158.760,34 zł,
 2. dochody majątkowe – 11.745.587,43 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 152.904.347,77 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące – 127.964.910,58 zł,
 2. wydatki majątkowe – 24.939.437,19 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

 1. przychody – 6.314.800,00 zł,
 2. rozchody - 6.314.800,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 900.000,00 zł,
 2. celowe w kwocie – 1.525.200,00 zł. z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 365.000,00 zł,
  2. wydatki i zakupy majątkowe – 410.200,00 zł,
  3. realizację budżetu obywatelskiego - 750.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 4. zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 5. zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 6. zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 10) w kwocie 648.263,24 zł, z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego – 648.263,24 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 11) w kwotach:

 1. przychody - 8.822.635,00 zł,
 2. koszty - 8.822.770,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 3.825.000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie 584.723,00 zł,
  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie 172.595,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.587.223,00 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie 1.250.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza:

 1. do dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   • z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk