Sesja nr XLII

UCHWAŁA Nr XLII/425/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025

UCHWAŁA Nr XLII/425/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk