Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/433/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR XLII/433/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - przez dodanie:

  1. w § 2 uchwały Nr X/94/07 - zapisu: „XXXIII/258/93 z dn. 5.01.1993”,
  2. w Wykazie stanowiącym załącznik do ww. uchwały – zapisu:
    „lp. 39. – ulica Szczecińska - nr budynku 52”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. Rada udzieliła bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał, w tym m.in. uchwały nr XXXIII/258/93 z dn. 5.01.1993r., oraz wyszczególnionych w Wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/94/07.
W ww. wykazie, zamieszczony został m.in. budynek przy ul. Szczecińskiej 52. Ze względu na zły stan techniczny budynku, i fakt, że tylko jeden z najemców zainteresowany był zakupem mieszkania – przedmiotowy budynek uchwałą Nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016r. został wykreślony ze sprzedaży.
Następnie uchwałą Nr XXIV/209/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Rada wyraziła zgodę  na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w ww. budynku  wraz z udzieleniem bonifikaty przy sprzedaży lokali, jednak sprzedaż tych lokali uwarunkowana została (w § 3 tej uchwały) jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich lokali w budynku przy ul. Szczecińskiej 52, z wyłączeniem lokalu socjalnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł w dniu 9 listopada 2017r. wyrokiem  (Sygn. Akt II SA/Sz 972/17) że - § 3 zaskarżonej uchwały wydany został z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wyroku wskazane zostało m.in., że rada wyrażając zgodę  na sprzedaż nieruchomości, nie może uzależnić tej czynności od spełnienia jakiegokolwiek dodatkowego warunku (np. jednoczesnego wykupu wszystkich lokali przez najemców).
Tym samym właściwym jest uchylenie uchwały Nr XXIV/209/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
W związku z powyższym zasadnym jest - zmienić uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. przez dodanie: w jej § 2 - uchwały Nr XXXIII/258/93  z dn. 5.01.1993r. na mocy której zostały wskazane lokale przeznaczone do sprzedaży
(w tym m.in. lokale w budynku przy ul. Szczecińskiej 52), oraz w załączonym do niej Wykazie - budynku przy ulicy Szczecińskiej 52 w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska